QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Chúng tôi đang dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư và quản lý nợ quá hạn trên toàn khu vực Trung Âu, Đông Âu và Nam Châu Âu.Chúng tôi cung cấp đầy đủ các hoạt động liên quan đến danh mục đầu tư, từ vai trò bên thứ ba cung cấp dịch vụ quản lý các danh mục cho các tổ chức/nhà đầu tư, đến mua lại toàn bộ danh mục đầu tư.

Chúng tôi quản lý

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cơ sở hạ tầng  thu hồi nợ với hơn 300 chuyên gia thu hồi nợ phụ trách quản lý tất cả danh mục vì lợi ích của đối tác. Chúng tôi làm việc cho các nhà đầu tư độc lập qua việc quản lý toàn bộ danh mục đầu tư và cả cho các công ty yêu cầu dịch vụ của bên thứ ba.

Dịch vụ thu hồi nợ:

Chúng tôi có thể quản lý toàn bộ quá trình thu hồi nợ cho các nhà đầu tư và tích hợp dịch vụ của chúng tôi vào hoạt động của đối tác.

Thu hồi xe

show-more

Tư vấn phải thu

show-more

Báo cáo kinh tế

show-more

Quản lý thế chấp và thu hồi

show-more

Tái cấu trúc

show-more

Thu hồi nợ

Cơ sở hạ tầng của chúng tôi cung cấp khả năng quản lý hiệu quả khối lượng lớn các khoản nợ doanh nghiệp lẫn các khoản nợ bán lẻ. Chúng tôi được chuẩn bị để sẵn sàng làm việc với các khoản nợ thế chấplẫn tín chấp.

Công cụ thu hồi nợ:

Tổng đài thu hồi nợ

show-more

Truy tìm thông tin

show-more

Thu hồi nợ trực tiếp

show-more

Thu hồi nợ pháp lý

show-more

DANH MỤC CUNG CẤP DỊCH VỤ THU NỢ

Chúng tôi là một nhà cung cấp danh mục thu nợ quá hạn với kinh nghiệm quản lý thành công hơn 88 danh mục. Chúng tôi có thể mua các khoản vay doanh nghiệp và vay tiêu dùng, gồm thế chấp và tín chấp, có thể huy động tài trợ cho các giao dịch lớn với giá trị hơn 1 tỷ euro và sẵn sàng tăng thêm các danh mục đầu tư nhỏ hơn vào các hoạt động hiện tại của chúng tôi trong khu vực.

Chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ trong toàn bộ quy trình của khoản đầu tư, từ lúc ban đầu đến khi mua lại cho đến giai đoạn quản lý.